این چهار خصوصیت را به فرزندان خود آموزش دهید

این چهار خصوصیت را به فرزندان خود آموزش دهید

ما به عنوان پدر و مادر برای اینکه فرزندان بی نظیري داشــته باشــیم باید به آنها اجازه دهیم تا «سطوح مطلوب محرومیت» را تجربه کنند. کار ما این است که به آنها عشق بورزیم و از تاش هایشان حمایت کنیم اما نباید مسائلشــان را حل کنیم. ما باید فرزندانمان را با این بینش تربیت کنیم که چالش ها و شکست هایشان همانند معلمان برجسته ای هستند که باعث قوی تر شدن و موفق تر شدن آنها در آینده می شوند. مهم است به آنها کمک کنیم تا بتوانند بر موانع احساســی که افکار منفی به بار می آورند و همچنين بر محدودیت های خود غلبه کنند. آنها باید بتوانند اســتانداردهای بالایی را برای خودشان تعیین کنند. هدف ما به عنوان والدین باید تشویق فرزندانمان برای داشتن افکار بزرگ باشد، تا همیشه انتظار بهترین ها را داشته، جسور بوده و مهم تر از همه مهربان باشند.

کار گروهی

 فرزندان ما باید برای موفقیت، امتیازهایی را که دیگران در زندگی هایشــان دارند درک کنند. مــا باید به آنها آموزش دهیم که اساس شادی و موفقیت، روابط سالم، حامی و موفق هســتند. ما باید آنها را تشویق کنیم تا در فعالیت های تقویتی آموزشــی شرکت کنند و به آنها کار و مسئولیت خانگی داده شود تا با این روش حس کار گروهی را به مجموعه مهارت های زندگی شــان بیفزایند. لازم اســت ما نیز خودمان را در زندگی های آنها دخالت دهیم، این به ما فرصت می دهد تا استانداردهایی را برای کارهایی که باید داخل و خارج از خانه انجام دهند تعیین کنیم. استانداردهایی که ما تعیین می کنیم باید چالش برانگیز اما قابل حصول باشند. در انجام این کار، ما به آنها یاد می دهیم تا برای محیط پیرامونشــان ارزشمند باشند. کار گروهــی فرزندان ما را از خودمحوری حفــظ می کند. ما باید به آنها کمک کنیم تا باور کنند که می توانند به تنهایی زندگی کنند. هدف ما باید این باشــد که به آنها نشان دهیم که تاش کردن در کنار دیگران، قدرت شخصی هر شخص را افزایش مي دهد و موفقیت همه را بالا می برد.

مراقبت از خود

قدرت شخصی و رضایت از خود نمی توانند همسو باشند. ما باید به عنوان پدر و مادر، وقت و انــرژی خود را در صورت لزوم به بچه هایمان اختصاص دهیم و به آنها یاد دهیم که چگونه برنامه کاری و زندگی خود را بسازند. آنها حق دارند زمان هایی را استراحت کنند. ساده ترین روش برای متعادل کردن کار و زندگی فرزندانمان این است که آنها مسئولیت های خود را در اولویت و زمان تفریح خود را پس از آن قرار دهند. این امر به آنها کمک می کند زندگی های شخصی شــان را به روشی بســیار موثر مدیریت کنند. قراردادن زمان تفریح در مرحله بعد از کار، باعث می شود آنها با خیال راحت به استراحت و تفریح بپردازند، زیرا وظایفشان را قبلا انجام داده اند.

مشاهده فرصت ها در جایی که دیگران آنها را مشکل می بینند.

وقتی ما به فرزندانمان یاد می دهیم تا با اعتقاد به وجود راه حل به چالش هایشــان نزدیک شــوند، این کار آنها را تشویق می کند تا در فرآيند بررسی خاقانه و طراحی مسیرهای پی در پی تا انتهای آن جذب شــوند. متمرکزبودن بر راه حل، فرزندانمان را از تفکر یک شخص شکســت خورده محافظت می کند. این وظیفه ماست تا به آنها یاد بدهیم اگر نمی توانند یک راه حل پیدا کنند باید ذهنشــان را باز کنند، توصیه های دیگران را دنبال کنند و از ایده ها و پیشنهادهاي جدید اســتفاده کنند تا موانع را از میان برداشته و مشکلشان را حل کنند. وقتی ما به این روش رفتار می کنیم، فرزندانمان یاد می گیرند زمانی که در ذهنشان سماجت و پیگیری داشته باشــند و در جهت حل مشکاتشان گام بردارند زندگی شان پر از فرصت خواهد شد.

مدیریت زمان

 یکی از مهم ترین رفتارهایی که ما به فرزندانمــان آموزش می دهیم، «قــدرت حــال حاضر» اســت. موفقیت ریشه عمیقی در داشتن مهارت های استثنایی مدیریت زمان دارد. ما باید به آنها یاد بدهیم مهم ترین کارهایشــان را اول از همه انجام دهند. طبیعی اســت که بخواهیم از استرس جلوگیری کنیم اما اگر بتوانیم فرزندانمان را آموزش دهیم تا پراســترس ترین کارهایشــان را اول انجام دهند، بقیه کارهایی که آنها باید انجام دهند آسان تر خواهند شد. وقتی فرزندان ما به کارهای غیرضروری کوچک می پردازند این باعث می شــود تا آنها دور از اهداف مهم تری قرار گیرنــد که نیاز به توجه دارند. همچنین مهم است آنها بدانند باید تعهداتشان را به موقع و سروقت انجام دهند. هیچ کس دوست ندارد با افرادی سروکار داشته باشد که همیشه دیر می کنند. آنها باید درک کنند که سر موقع رسیدن و کار کردن باعث می شود دیگران به آنها احترام بگذارند و برای آنها قابل اعتمادتر جلوه کنند.

 

شری کامپبل