خلاقیت و سئو را در نوشتن محتوا قرار دهید

خلاقیت و سئو را در نوشتن محتوا قرار دهید

 

در حوزه بهینه سازی موتور جست وجو یا سئو، محتوا پادشاه است. با وجود پست های وباگ یا پست مهمان، محتوا بخش جدایی ناپذیر مؤثر سئو اســت. با این حال تمام محتواهایی که ایجاد می کنید برای کســب وکار شــما اعتبار نمی آورد. محتواهای منحصر به فرد و با کیفیت بالا آمیخته با خاقیت از تاش های سئو حمایت می کند. اگر شما در فرآیند نوشــتن، خاق نیســتید محتواهایی مانند بسیاری از رقیبانتان ایجاد می کنید که فرصت های متمایزشدن شمارا از دیگران کاهش می دهد.

من در این مطلب شــش نکته درباره محتوانویسی سئو به اشتراک می گذارم که به شما کمک خواهد کرد تا خاقیت را در کارتان قرار دهید.

۱- کلیدواژه‌های مهم را جست وجو کنید.

اولین مرحله برای ایجاد محتواهای مفید یافتن کلیدواژه ها و عبارات مهمی است که مخاطب شما از گوگل برای جست وجوی آنها استفاده می کند. از یک ابزار رایگان به نام Google Keyword Planne استفاده کنید تا واژه هایی را که مخاطبتان برای جســت وجوی شما استفاده می کند سازمان‌دهی کنید. زمانی که شما فهرستی از کلیدواژه ها را تهیه کردید باید آنها را در محتوا جای دهید.

بارگذاری یک صفحه وب در محتوای شــما بیشتر از آنکه برای کســب وکارتان خوب باشــد مضر خواهد بود. هرچه کلیدواژه‌هایی که شما اســتفاده می کنید طولانی تر باشند، رتبه محتوای شمارا در گوگل بالاتر خواهد برد.

۲- مشکلات مخاطب خود را حل کنید.

نوشتن محتوایی که نقاط رنج مشتریان بالقوه و مشتریان را حل می کند یک راه مطمئن برای اطمینان از موفقیت تاش های سئوی شماست. مردم تمایل دارند تا محتوایی را که مفید می دانند به اشتراک بگذارند.

هرچه افراد بیشتری محتوای شمارا بخوانند، گوگل محتوای شمارا بیشتر دوســت خواهد داشــت. بنابراین شما باید مطمئن باشید که اســتراتژی محتوای سئوی شما پیرامون مشکات مخاطبتان باشد.

۳-محتوا را برای خوانندگان سطحی سازمان‌دهی کنید.

ظرفیت توجه انسان ها کمتر از ماهی قرمز است و به طور ذاتی ظرفیت توجه ماهی قرمز۹ ثانیه است، منظور این است که بازدیدکنندگان شما ممکن است صفحه های وب شمارا بدون خواندن کامل محتوایتان ترک کنند. حتی اگر در صفحه بمانند بیشتر آنها قصد ندارند محتوای شمارا خط به خط بخوانند.

اطمینــان پیدا کنید که محتوای خــود را برای خوانندگان سطحی سازمان‌دهی می کنید. از نقاط پررنگ، عناوین فرعی و ایتالیک برای برجسته کردن اطاعات مهم استفاده کنید. جمات و پاراگراف های کوتاه بنویســید. اطاعات مهم را در ابتدا، وسط و آخر محتوای خود قرار دهید.

۴- حقایق و ارقام را در آن شامل کنید.

حقایق و ارقام برای متقاعدکنندگی نوشته ضروری هستند. آنها از فرضیه و استدلال شما در محتوایتان حمایت می کنند. اگر شما نوشته محتوای سئوی خود را با اطاعات پشتیبان غنی کنید، محتوای متقاعدکننده و ترغیب کننده ایجاد خواهید کرد.

با این حال شــما باید داده ها را به صورت جذاب ارائه کنید به طوری که محتوای شما یک گزارش کســل کننده پر از اعداد و ارقام نباشد. همچنین مطمئن شوید داده هایی که شــما استفاده می کنید به راحتی قابل فهم باشند. اگر مخاطب برای رســیدن به معنای ارقام محتوای شما تاش کند آنها بی عاقه خواهند شد، مهم نیست چقدر محتوای شما مفید است.

۵- از تصاویر جذاب و مرتبط استفاده کنید.

این حقیقت دارد که یک تصویر از هزاران کلمه باارزش تر اســت و تصاویر چشم نواز باعث جلب توجه دیگران می شــود. همیشه از تصاویر مرتبط و سرگرم کننده در محتوای سئو استفاده کنید. چندین روش خوب برای شــامل کردن تصاویر در محتوایتان وجود دارد. تصاویر محصول، تصاویر وباگ و نمودارها روش هایی برای غنی سازی محتوا هستند.

هر وقت شما از یک تصویر در محتوای خود استفاده می کنید، فراموش نکنید از  برای دوستانه کردن موتور جست وجو اضافه کنید. ALTیک برچسب گاهی اوقات پیدا کردن و ایجاد تصاویر مناســب مشــکل است. مزایایی که یک تصویر خوب می تواند ارائه دهد با ارزش کردن زمان شماست.

۶- برای اشخاص بنویسید.

حین نوشتن محتوای سئو، سوالات زیر را از خود بپرسید:

۲ -آیا یک شخص معمولی این چیزها را می گوید؟

۳- یک شخص چه احساسی نسبت به نوشته های من پیدا خواهد کرد؟

۴ -آیا نکاتم به اندازه کافی شفاف هستند؟

اگر شــما همه کلمات پیچیده بازاریابی را کنار بگذارید و با لحن و زبان مخاطبتان بنویسید، محتوای شــما یک احساس ماندگار ایجاد خواهد کرد. پس بازهم تکرار می‌کنم، محتوای منحصربه‌فرد برای موفقیت تلاش‌های سئوی شما ضروری است. اگر شما محتوا را بر اساس کلیدواژه‌های مهم می‌نویسید، آن را برای خوانندگان سطحی سازمان‌دهی کنید. اگر مردم محتوای شمارا دوست داشته باشند، گوگل محتوای شمارا دوست خواهد داشت.