می خواهم کارآفرین تر شوم

می خواهم کارآفرین تر شوم

 

نیک وویچیچ ســخنران انگیزشــی و نویسنده کتاب های پرفــروش وقتی می دیــد که مردم کیوشی پســرش را در آغوش می گرفتند، کمی احساس حسادت ورزشی داشــت. وویچیچ که بدون دست وپا متولد شــده می گوید: «می بینم که آنها پســرم را در آغوش می گیرند و با او بازی می کنند و او را به هوا پرتاب می کننــد و من هیچ یک از این کارها را نمی توانم با پسرخودم انجام دهم.»

با این حال وویچیچ که صربســتانی و اســترالیایی است، تصمیم گرفت با انجام آنچه خودش به دیگران موعظه می کند، چشم انداز خود را تغییر دهد. «به خودم گفتم تمام کاری که باید انجام دهی این اســت که بهترین پدری که می توانی باشی تا چنین چیزی او را وادار کند کــه بخواهد پدرش را در آغوش بگیرد.» وویچیچ که با کانایی میاهارا که مکزیکی ژاپنی و خانه دار است، ازدواج کرده، فکر می کرد که کیوشی تنها وقتی که سه یا چهارساله می شود را در آغوش می گیرد ولی او از وقتی او ۱۶ ماه داشــت، پدرش را در آغوش می گرفت.

وویچیچ همچنان در حین ســخنرانی های مختلف خود در سراسر جهان الهام بخشی و امید را ترویج می كند. او دست کم ۵میلیون کیلومتر در سراسر جهان سفر کرده و در بیش از ۵۰ کشور دنیا سخنرانی هایی با این مضمون انجام داده است. او در جریان سمیناری در Scape به بیش از ۲۰۰ جوان و بزرگسال حاضر در مراسم پیش از راه اندازی مجله دیجیتالی ماهانه خود با عنوان Attitude is Altitude گفت: «رفتار شما تعیین می کند که چه اندازه می توانید در زندگی بالا پرواز کنید.» وویچیچ که هم اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند می گوید: «ما باید نسل بعدی را بیدار کنیم تا بفهمیم همه ما تغییردهنده هستیم. یک ملت نه به اندازه دولت خود بلکه نسل خود قدرت دارد.» وویچیچ در مصاحبه ای با همین مجله به چند سوال در مورد زندگی اش پاسخ داده است.

۱-اصلی ترین موضوعات ســخنرانی های شماســت. فکر می کنید چنین چیزی الان بــا اینترنــت فراگیرتر شــده و قلدرهای ســایبری می توانند پشــت صفحات کامپیوتری خود پنهان شوند؟

 بله، من معتقدم قلدری های ســایبری تناوب قلدری و زورگویی را در سراســر جهان بزرگ تر کرده است. کار خوبی کــه می توان انجام داد گرفتن اسکرین شــات از آنهاست چون هر چیزی را می توان ردیابی کرد. ایده های بیشتری برای متوقف کردن این مشکل مطرح می شوند و من معتقدم با اپلیکیشن هایی که به کاربران اجازه می دهند بافاصله رخدادهای قلدری ســایبری را گزارش و درخواســت کمک کنند. بــا نظارت روی دانش آموزان در مدارس، می توان اوضاع را به مراتب بهتر کرد. اگر شــما قربانی این قلدری ها بوده اید، به والدین، دوستان و مشــاوران خود در مدارس بگویید. نباید با چنین چیزی به تنهايي بجنگید.

۲- ولی آیا روزهایی هم هســتند که کمی احساس افسردگی و ناامیدی بکنید؟

همه افــراد با فراز ونشــیب ها روبه رو می شوند و هیچ کس از آن ایمن نیست. من هنوز بعضی اوقات دوره هایی از ترس و اضطراب را دارم ولی همه چیز به این مربوط می شــود کــه به خودتان آخریــن روزهای بدی را که داشــتید یادآوری کنید. به این فکر کنید که شما آنها را پشت سر گذاشته اید و حالتان خوب خواهد شد.

۳- شــما الهام بخش میلیون هــا نفر در سراســر جهان هســتید ولی چه کســی بزرگ ترین الهام بخش شماست؟

افراد زیادی هستند که با آنها ماقات کرده ام و الهام بخش هســتند ولی الهام بخش ترین شــخص، مردی به نام فیلیپ توث بود. من او را در مقطعی حســاس و کلیدی از زندگی ام وقتی ۱۹ ساله بودم و تازه سخنرانی را شروع کرده بودم، ماقات کردم. او در ۲۲ ســالگی به بیماری Lou Gehrig مبتلا بود که نوعی بیماری ناتوانی و ضعف است که هیچ درمانی ندارد. دکترها به او گفته بودند که ســه ماه بیشتر زندگی نمی کند ولی او برای پنج سال دیگر زندگی کرد.

 او نمی توانست راه برود یا حرف بزند. وقتی من با او ماقات کردم و او به من لبخند زد، لبخنــدش زندگی من را تغییر داد. با خودم فکر کردم، اگــر مردی که نمی تواند راه برود و حرف بزند می تواند الهام بخش صدها نفر باشد، من چه کاری می توانم بکنم؟ او شخصی بود که الهام بخش من شد و عاملی بود برای اینکه سخنرانی های انگیزشــی داشته باشم و در مردم ایجاد امید بکنم.

۴- دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کار کنید؟

دوســت دارم در فضای بیــرون و خارج از خانه با ســکوت انرژی بگیرم. دوست دارم با خانواده وقتم را بگذرانم. همســرم و من شــب ها بیرون می رویم و قرار می گذاریم و هردو هفته یک بار به رســتوران می رویم. به او گل می دهم. حتی اگر مناسبت خاصی نباشد.

۵- شما دســت وپا نداری ولی فوتبال بازی کرده ای، موج ســواری کرده ای، از ارتفاع پریــده ای و غواصی کرده ای. بعد از این چه چیزی را می خواهی امتحان کنی؟

می خواهــم با ماشــین رانندگی کنم. یک شرکت آمریکایی است که درواقع می تواند یک فرمان را داخل ماشــین قرار دهد. این کاری است که می خواهم بعدا انجام دهم. تا چند هفته دیگر اســنوبرد را تمرین می کنم. حتی اگر شکست بخورم، تصاویر آن را روی فیس بوک پست می کنم.

۶- فکر میکنید در ۱۰ سال آینده چه کار میکنید؟

فکر می کنم تا آن زمان بیشتر روی کارآفرینی های اجتماعی و اقدامات بشردوستانه تمرکز خواهم داشت.

۷- دوست دارید چطور از شما یاد کنند؟

فقط به عنوان یک بنده با یک پیام. این نیروی من نیســت. قصه ام را من ننوشته ام. با ارزش ها و رفتارهای درســت، هر شخصی می تواند بر آن غلبه کند؛ اما اگر نیک می تواند یک زندگی بدون مرز داشته باشد، پس همه می توانند.