در آینده می خواهید به چه کسی تبدیل شوید؟

در آینده می خواهید به چه کسی تبدیل شوید؟

مهم نیست چند ســال دارید، برای دنبال کردن رویاها و رسیدن به استقال مالی هیچ وقت دیر نیست. گاهی اوقات باور آن سخت است که در سال ۲۰۱۸ قرار داریم، زیرا هنوز به اندازه کافی برابری در قرن اخیر جا نیفتاده اســت. ثابت شــده که اگر زنان توانمندتر از همتایان مرد خود نباشند اما می توانیم آنها را به توانمندی مردان بدانیم، اما با وجود اين با موانع بســیار زیادی بر سر راه جایگاه های مدیریت ارشد روبه رو هستیم.، طبق یک مقاله از ســایت Inc، پنج موضوع مهمی که به این پدیده کمک می کنند موارد زير هستند.

تعصبات جنسیتی منسوخ و قدیمی که به شدت در فرهنگ کاری رسم شده اند. یک شکاف در درک- در یک بررســی جدید،۸۶ درصد از مردان می گویند: زنان فرصت هایی به اندازه مردان یا حتی بیشــتر از آنها دارند اما تنها ۵۶ درصد از زنان با این قضیه موافق اند.

زنان در جایگاه رهبری ســازمانی تمایل دارند تا به شــکل سنتی در نقش های زنانه منصوب شوند، مانند منابع انســانی یا روابط عمومی به جای فناوری اطاعات و امور مالی. اختاف زیاد در پرداخت به مردان و زنان در نقش های یکسان. نگرانی های مربوط به تعادل در کار و زندگی، زنان را در مســیر مادرانه ای قرار می دهد که از پیشرفت آنها جلوگیری می کند. مســلما تغییر فرهنگ کار در محیط کاری، آسان نیســت اما ما همواره روی آن کار می کنیم. در عین حال، اگر هر کدام از این شش مورد برای شما آشنا به نظر می رسند، وقت آن است که توجهتان را روی آنچه می توانید تغییر دهید متمرکز کنید: یعنی روی ذهنیت خودتان.

از زندگی خود چه می خواهید؟

 رابــرت در اولین قرارمان این ســوال سخت را با صراحت از من پرسید. من به او گفتم که می خواهم کســب وکار شخصی خودم را راه اندازی کنم و این چیزی بود که می خواستم به آن برسم. البته کار سختی بود. من باید تجربه کســب کرده و از روش آزمون و خطا استفاده می کردم. ما حتی برای مدتی کوتاه که بی خانمان بودیم در ماشینمان زندگی می کردیم. این نوع زندگی پر از استرس و نگرانی بود؛ اما من ناامید نشده و ادامه دادم و تاش های من در بلندمدت موثر واقع شد.

 رویای من به واقعیت تبدیل شــد زیرا جرات داشتم و بر آموزش های مالی خودم تمرکز کرده و وقت گذاشتم، به حرکت رو به جلو ادامــه دادم و به افراد منفی باف اجازه ندادم تا ذهنیت من را نســبت به مسیر موفقیت تغییر دهند. من به هدفم پایبند بــودم و دلایلم را معیار قرار دادم. این دلایل را در ذهنم از خود می پرســیدم: تو از زندگی خود چه می خواهی؟ می خواهی به کجا برســی؟ می خواهی به چه اهدافی برسی؟ بعد از خود می خواهی چه میراثی به جای بگذاری؟

آیا می خواهید به استقال مالی برسید؟

 شما چه مادری باشید که تاش دارد یک وضعیت بــد مالی، یک فکر و خیال پر از نگرانی و اســترس را سروسامان دهد یا اگر فقط کسی هستید که برای چیزهایی که دارد تاش کرده است، آیا رویاهایتان را به حالت تعلیق در آورده اید؟ آیا آرزوی داشتن چیزهای بیشتری را دارید؟ آیا چیزهایی متفاوت می خواهید؟

خب، دیگر بهانه گیری را کنار بگذارید. وقت آن اســت که خودتان را به سطح بالاتری بکشانید! زندگی کارگاه آموزشی بی پایانی است و وقتی یادگیری را کنار می گذارید زندگی کردن را متوقف کرده اید. البته، شما اشتباهاتی خواهید کرد اما اینگونه یاد می گیرید. مهم ترین چیز وارد عمل شدن است.

خودتان را در وضعیتی قرار دهید که مجبور به انجام کاری فراتر از تصورتان شوید. کمی به خودتان زحمت بدهید. مسلما ترســناک است و شما مجبور خواهید بود با حالت منفی آن مبــارزه کنید، نه تنها با عــدم اعتماد به نفس خودتان بلکه با همه افرادی که به شــما می گویند رسیدن به رویاهایتان غیرممکن است، خصوصا دوستان و خانواده، از جمله کســانی هستند که یا به شما حسادت می کنند یا می خواهند در برابر اشــتباه هاي و آسیب های احتمالی به خودتان از شما محافظت کنند.

اما این روشی است که می توانید از عادت های قدیمی تــان رهایی یابید، اعتماد به نفس خودتان را بســازید و مهارت ها و آموزش هــای مالی مورد نیــاز را دریافت کنید تــا تغییرات مثبتی در شــما رخ دهد. این به طور کامل به فلســفه «بودن، انجام دادن، داشتن» در دنبال کردن رویاهایتان و رسیدن به آنها بستگی دارد. چه کسی می داند؟ شما می توانید با تحقق بخشــیدن چیزهایی که در ذهنتان است خودتان را شگفت زده کنید اگر آنها را در ذهنتان داشته باشید.

 

کیم کیوساکی