5 استراتژی که شما را به یک مدیر عامل بی نظیر تبدیل می کند

 5 استراتژی که شما را به یک مدیر عامل بی نظیر تبدیل می کند

 

جهانی را تصور کنید که در آن هرکســی از خواب بیدار می شــود با حس فوق العاده ای به سر کار می رود. متاسفانه بسیاری از کسب وکارها یک ترکیب ســمی از بی عاقگی، پارانویای سیاسی و نفع شخصی هستند. مدیر عامل و هفت عضو شرکت اوراکل، اســتراتژی های درجه یکشان را برای تشکیل و رهبری یک تیم نخبه با عملکرد بالا به اشتراک می گذارند.

۱- داتی هرمن

 کارهــای عادی را بــه کارهای خارق العاده تبدیل کنید.

بســیاری از مــا «شــغل های رویایی» در ذهنمان داریم مانند ســتاره راک یا یک ورزشــکار حرفه ای شدن. بیشــتر شــغل ها کاما معمولی هســتند. پس چگونه شما کمک های هر کارمند را خصوصا اگر آنها حس بی تفاوتی، زخم خوردگی یا غیرمهم بودن را داشته باشند به حداکثر برسانید؟ سبک های مدیریت سنتی در مرکز کنترل هستند. مدیران انتظارات را تعیین می کنند و سپس بررسی می کنند که آیا آنها برآورده شــده اند یا نه. با این حال این نوع مدیریت از بــالا به پایین در نهایت کارآمد نیســت. در شــرکت های موفق امروزی، بیشتر تصمیم گیری ها از پایین به بالا با مسئولیت در سطوح پایین تر گرفته می شوند. با توجه به این موضوع ما باید یاد بگیریم به جای تاش برای کنترل، تاثیرگذار و نافذ باشیم. بهترین رهبران بدون توجه به جایگاهشان در سازمان، با اقداماتشان از معمولی به خارق العاده تبدیل می شوند.

۲- ملانی پرکینز

اهداف بزرگی را تعیین کنید.

رهبران کارآمد دیگران را با بصیرتشان برمی انگیزند و مرتب به تیمشان کمک می کنند تا در حین رفع مشکات و موانع پیرامون بر موثرترین کارها تمرکز کنند. اهداف بسیار بزرگی تعیین کنید که تیم شما را برانگیخته کرده و انگیزه دهد، سپس برنامه ای را طراحی کنید تا با یکدیگر در جهت رسیدن به آن اهداف تاش کنید. انسان های بزرگ با چالش های بزرگ به وجد می آیند. متقاعدکردن آنها برای کمک به شما در زمانی که می خواهید کار فوق العاده ای را به انجام برسانید آســان تر است. همچنین از یک مربی اســتفاده کنید! بهترین تیم های ورزشی در جهان دارای مربیانی بــرای گرفتن بهترین نتیجه هســتند، بنابراین ما برای تیم هایمان نیز از مربی داخلی اســتفاده می کنیم. افراد، ســتون فقرات موفقیت شــما هســتند، از این رو حمایت از آنها اولویت اولتان باشد.

۳- لیز هررا

عقاید را بدون قضاوت تشویق کنید.

کارل ساگان، ستاره شناس می گوید: «هیچ ســوال بی معنایی وجود ندارد.» با این حال که این یک جمله رایج است، اکثر مردم به ســختی آن را باور می کنند و اگر افراد شما می ترسند سوال بپرسند احتمالا آنها برای ارائه پیشنهاد مرددتر هستند. همه کسب وکارها برای رشد خود به پیشنهادهای مفید نیاز دارند. از پایین ترین رده کارکنان تا مدیران، کسانی که در خط مقدم کسب وکار شما هستند اغلب بهترین ایده ها را دارند. از سوی دیگر مدیران عامل می توانند با دامنه وســیع خود محدود شوند. یک روش برای تشویق کارکنان به منظور ابراز عقایدشان به طور صریح، جلســات اتاق فکر است. ما یک بار در هفته یک جلسه گروهی برگزار می کنیم، جایی که هر ایده ای می تواند بدون قضاوت مورد بحث قرار گیرد. شعار ما این است که هیچ ایده بدی وجود ندارد، به جز آنهایی که به زبان نمی آیند.

۴- سیمون گرابوسکی

افرادی را استخدام کنید که با فرهنگ شما سازگار باشند.

در زمان اســتخدام، همیشــه دنبال کردن خصوصیاتی که با فرهنگ شــما ســازگارند مهم اســت. ما در برنامه های GetResponse و ClickMeeting یک هدف را به اشتراک می گذاریــم: ارائه بهتریــن راه حل ها برای مشــتریانمان و لذت بردن از انجام آن. ما یک تیم هســتیم و شما می توانید این را بگویید! وقتی ما افراد جدیدی را جست وجو می کنیم، همیشه به دنبال فردی با نگرش بلندپروازانه و روحیه تیمی می گردیم. اگر شما با تیمتان در تماس بمانید هرگز صرفا یک مدیر نخواهید بود. شما یک رهبر جهانی می شوید که بدون توجه به نقشش کل شرکت خود را به موفقیت می رساند.

۵- جس لنوول

برای نقش های مناسب اشخاص مناسبی را در نظر بگیرید.

تعریف نقش یک شــخص فراتر از توصیف یک شغل صرف است؛ این باید نقاط قوت افراد را با کاری که عاشــق انجام آن هســتند تطبیق دهد. تطبیق مســئولیت ها با نقاط قوت بدین معنی است که آنها کار بزرگی انجام خواهند داد، حس رضایت پیدا می کنند و از حداکثر توانایی خود بهره می برند. این برای رهبری نیز به کار برده می شود. هر چیزی که در «حوزه استعداد» شما نیست را محول کنید وگرنه اشتیاقی برای انجام آن ندارید. اعتقادات اساســی همچنین باید مهم ترین بخش ماموریت، بصیرت و فرهنگ شما باشند تا «بهترین های شرکت» را جذب کنند. آنها همچنین به وضوح انتظارات شــما را درک کرده و برای تصمیم گیری هایی که شرکتتان را به جلو پیش می برند به شما قدرت می دهند.

 

 


ثبت تیکت پشتیبانی