4 اقدام مهم قبل از شروع یک  کسب وکار جانبی

4 اقدام مهم قبل از شروع یک  کسب وکار جانبی

 

بیشــتر مردم یک فعالیــت جانبی را برای درآمدزایی بیشــتر در کنار شــغل تمام وقتشان شروع می کنند. شاید شــما وام دانشجویی گرفته اید و در حــال پرداخت آن هســتید یا برای دوران بازنشستگی تان پس انداز می کنیــد یا شــاید می خواهید پول بیشتری برای تعطیلات داشته باشید. وقتی فعالیت جانبی شما  روی غلتک می افتد می تواند به یک کســب وکار کاملا توسعه یافته تبدیل شود. بسیار مهم اســت که شــما قبل از شروع، پیامدهای احتمالی کارتان را بررسی کنید. در اینجا چهار مورد وجود دارد که شما باید قبل از شروع انجام دهید.

1-به خوبــی برنامه ریزی کنید و آماده  شوید.

شــما قطعا نمی توانید به راحتی پول به دست آورید. خوشبختانه هنوز تمام وقت کار می کنید. مســیر خود را محاســبه کنیــد و ببینید چه مقدار پــول باید در هر ماه از فعالیت جانبی تان کســب کنید. هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی آید بنابراین این پول را پس انداز کنید و برای روزهای خوب و بد آماده باشید. با این حال شما می توانید برای شروع کسب وکارتان وام بگیرید اما بهتر است این کار را نکنید

2- تشریفات اداری را کامل کنید.

یک کسب وکار جانبی معمولا نیازی به خدمات یک وکیل یا حسابدار ندارد اما اگر آن را به یک کسب وکار رسمی تبدیل کردید به آنهــا نیاز خواهيد داشــت بنابراین مطمئن شــوید که قانون های مورد نیاز را قبل از شروع به کار رعایت کرده اید. تصمیم گیری درباره ساختار یک کسب وکار شروع خوبی است، بنابراین جوانب مثبت و ، شرکت یا مشارکت را LLCمنفی یک در میان دیگران بررسی کنید و زمانی کــه به کمک نیاز داریــد با یک فرد حرفه ای صحبت کنید. سپس یک اسم انتخاب و کسب وکارتان را ثبت کنید و شماره مالیات را دریافت کنید. منابع آنلاین زیادی مانند ســازنده تجاری بنیاد ادوارد لــو، وجود دارند که قبل از شروع یک حرفه اطلاعات زیادی به شما می دهند.

 

3-یک قدم بردارید.

 شما احتمالا کسب وکار جانبی تان را در خانه راه اندازی کرده اید اما وقتی کارتان رونق بگیرد شــغل تمام وقت شما محســوب می شــود و احتمالا زمانش رسيده اســت که یک فضای جدید را برای این کار در نظر بگیرید. در اطرافتان به دنبال کسی باشید که نیازهای کاری تان را بر آورده ســازد و یک فهرست برای ماندن در مسیر ایجاد کند. مقدار فضــای خاصی را بســته به مقدار تجهیزاتی که دارید برای کارمندانتان در نظر بگیرید و حق اجاره را تا زمانی که کسب وکار شما به طور جدی به مرحله درآمدزایی برسد در نظر بگیرید.

 یک ســرویس رایــگان نقل مکان می گوید: یک فهرســت از کارهایی تهیه کنید که باید قبل، حین و بعد از نقل مکانتان انجام شوند. این سرویس توصیه می کند مدارک مالی و قانونی را جمع و بسته بندی کنید و تدارکات انتقالتــان را از یک مــاه قبل از روز انتقال برنامه ریزی کنید.

 

4- در هر فرصتی برند سازی کنید.

حالا که شما خود رئیس خودتان هستید هیچ کس برندتان را برای شما نساخته یا نحوه انجام این کار را به شما نمی گوید. اگر شما تصور می کردید ذره ای فعالیت جانبی شما یک کسب وکار است آماده شوید تا سخت کار کنید. برای کار کردن روی برندتان لازم اســت از هر فرصتی به روش خودتــان امتیــاز بگیرید و باید با مخاطبــان خود صحبت کنید تا محصولتان را به یــک محصول حیاتی بــرای او تبدیل کنید. شــما باید روی برند سازی شخصی خود نیز تمرکز کنید کــه منظور از آن ســاخت یک وبلاگ آنلاین دربــاره تجربیات خود، رفتن به سمینارها و ســایر فرصت های توسعه و قرار دادن خود در نشــریاتی است که مشــتریان بالقوه تان آنها را می خوانند است.

این فعالیت کاری جانبی در همه جا ظهور می یابد و روش فوق العاده ای برای گســترش مهارت های شــما و کسب پول بیشتر اســت. اما وقتی زمانی می رسد که فعالیت جانبی تان زمان و انرژی بیشتری از شما می گیرد و نشــانه های یک کار پرمنفعت برای شما ظاهر می شــود، شاید وقت آن رســیده که آن را رســمی کنید. با گام های بلند شروع کنید و به خاطر داشــته باشــید که هیچ موفقیتی یک شبه به دســت نمی آید. ساخت یک کسب وکار نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی اســت اما اگر پشتکار داشته باشــید بازدهی کار شما نیز شگفت آور خواهد بود.

 

چیراگ کولکارنی


ثبت تیکت پشتیبانی