چند راز موفقیت جف بیزوس

چند راز موفقیت جف بیزوس

 

داستان جف بیزوس موسس آمازون و ظهور بزرگ ترین خرده فروش آناین در جهان داســتان تازه ای نیست اما او تا به امروز در قدرت باقی مانده اســت. جف درباره آمــازون می گوید: «اگر می خواهید به این واقعیت برســید که چه چیزی ما را متفاوت کرده است باید بگویم ما واقعا مشتری محور بوده و به دنبال نوآوری هستیم. بیشتر شرکت ها اینگونه نیستند. آنها به جای تمرکز بر مشتری روی رقیب خود تمرکز دارند. آنها می خواهند روی چیزهایی کار کنند که در طول دو یا ســه سال به سوددهی برسند و اگر به آن نرسند به سمت دیگری حرکت خواهند کرد. آنها ترجیح می دهند به جای نزدیک شدن به مخترعان به طرفداران خود نزدیک شوند. اگر می خواهید به واقعیتی که آمازون را از سایرین متفاوت کرده است برسید در اینجا به برخی از اصول کلیدی که بیزوس در کار خود به کاربرد توجه کنید

با بهترین تیم کار کنید.

 آمازون یک فرآيند اســتخدام بسیار طولانی دارد. کارکنان احتمالی باید به سوالاتی مانند: «چه تعداد پمپ بنزین در آمریکا وجود دارد؟» پاسخ دهند. قرار نیست پاسخ صحیح باشد، بلکه هدف ارتقای مهارت های فکری بحرانی است. بیزوس می گوید: «هر زمان ما کسی را استخدام می کنیم او باید خود را برای استخدام بعدی بالا بکشد، به طوری که همه استعدادهای او همواره رو به بهبود باشند.» ارزیابی به موقع کارکنان ترجیحا در فواصل چهارگانه یا سالانه انجام می شود. نرم افزار رتبه بندی به همتایان اجازه می دهد تا به طور عمومی یکدیگر را ارزیابی، تشــویق و حتی نقد کنند. انجام یک فرآيند ارزیابی انســانی را برای یک روند کاری در نظر بگیرید.

از اشتباه هاي خود درس بگیرید.

 آمازون بیش از چند بار با شکســت مواجه شد. بیزوس برای رقابت با eBay ، یک بار نسخه قیمت گذاری بازار خودش را راه اندازی کرد و شکســت خورد. اما راه را برای پیوستن به آمازون هموار کرد، به فروشــندگان خصوصی اجازه داد تا از وب سایت، حمل ونقل و حتی تسهیات ذخیره به منظور فروش کالاهای خودشان استفاده کنند. اخیرا تلفن هوشمند آمازون یا فایر فون به طور گسترده به عنوان یک شاهکار عمومی مورد توجه قرار گرفت. نوآوری بدون شکست هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

اما به همراه نوآوری سوءبرداشــت نیز به وجود خواهد آمد. بیزوس معتقد اســت تا حدی مهم است این نکته در14 اصل رهبری فهرست شده در سایت آمازون قرار بگیرد: «رهبران ایده هــای جدید را از هر جایی دنبــال کنند و تنها به اینجا اکتفا نکنند. همانطور که ما کارهای جدیدی انجام می دهیم، می پذیریم که ممکن است مدت های طولانی دچار اشتباه شویم.» برای سخت تر عمل کردن، درس گرفتن از شکست آسان است.

راسخ باشید.

 بیزوس در سال های اخیر رســانه ها را با پیدایش شبکه های اجتماعی رونق داده است. در طول ســال ها او مایل بود در پشت صحنه کار کند. ظهور اجتماعی اخیر او از تکامل صحبت می کند. بیزوس معتقد است که شما باید به منظور حفظ رابطه و رشد سازش پذیر باشــید. اما همچنین باید بدانید چه زمانی متوقف شوید یا نپذیرید. منظور او این اســت که به چشم انداز بزرگ خود بچسبید در حالی که به بخش های کوچک تر مسیر خود اجازه نوسان بدهید. برای بیزوس، سازش در تعامل با مشــتری هرگز یک گزینه نبود. او یک بار کل بخش بازاریابی  ای میلی را پس از شرمندگی از ای میل یک مشتری که مستقیما برای او ارسال شده بود تقریبا تعطیل کرد. این ای میل موجب بررسی کامل و اصاح یک بازاریابی شد. طبق نوشــته او در اصول رهبری آمازون، «رهبران ادعا دارند و راسخ هستند. آنها به خاطر جذاب  بودن در اجتماع، ســازش نمی کنند. زمانی که یک تصمیم گرفته می شود، تا انتهای آن خواهند رفت.»

 یک فهرســت از موارد مهم چشم انداز خود تهیه کنید. آن را در یک چارچوب قرار دهید و در دســترس خود نگه دارید. اینها موارد غیر قابل ســازش شما هستند. موارد دیگر قابل مذاکره هستند.

افکار بزرگ داشته باشید.

هدف آمازون هرگز فقط یک فروشــگاه آنلاین کتاب یا حتی صرفاً یک‌خرده فروشــی آنلاین نبود. در آن زمان کتاب‌ها تنها به راحت‌ترین روش وارد بازار می‌شدند. آمازون برای بیزوس، تنها آغاز بود. او در سال 2000 مخفیانه Blue Origin را تأسیس کرد، یک شرکت اکتشــاف فضایی برای رسیدن به رؤیاهای نهایی خودش نه‌تنها برای اکتشافات فضایی بلکه درنهایت مهاجرت به سیارات دیگر به‌عنوان یک گزینه پشتیبان برای کره زمین. با ابزارهایی که در دست دارید به رسیدن به رؤیاهای خود فکر کنید. سردرگم نشوید و تنها به گزینه آسان‌تر فکر نکنید.

 

 

جف بیزوس


ثبت تیکت پشتیبانی