گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر
0

گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر

یکی از بخش‌های مهم و ارزشمند درکوچینگ که تحت عنوان رهبری دیگران و مربیگری مراجعان، خودنمایی می‌کند، میل مربی و مراجع برای درک این موضوع ...

بیشتر بخوانید