آمادگی برای شغل شریف فروشندگی

خلاصه دوره

Dean Karrel

زمان دوره : 1h 9m


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

خودتان را توسعه دهید

اصیل باشید

 • 00:58
 • Text reading

انتقادپذیر باشید

 • 00:58
 • Text reading

صادق بمانید

 • 00:58
 • Text reading

اقدام کنید

 • 00:58
 • Text reading

روابط را توسعه دهید

نتیجه گیری

جمع بندی

 • 00:58
 • Text reading