ارتباطات میان فردی با تدریس Dorie Clark (مدت زمان : 37m 7s)


مقدمه

خوش آمدگویی

  • 00:58
  • Text reading

برقراری ارتباط با همکارانتان

برقراری ارتباط با سرپرست‌تان

برقراری ارتباط در موقعیتهای پیچیده

نتیجه گیری

مراحل بعدی

  • 00:58
  • Text reading