ارتباطات میان فردی

خلاصه دوره

Dorie Clark

زمان دوره : 37m 7s


مقدمه

خوش آمدگویی

  • 00:58
  • Text reading

برقراری ارتباط با همکارانتان

برقراری ارتباط با سرپرست‌تان

برقراری ارتباط در موقعیتهای پیچیده

نتیجه گیری

مراحل بعدی

  • 00:58
  • Text reading