ارزیابی و بهبود برنامه های استراتژیک با تدریس Mike Figliuolo (مدت زمان : 54m 4s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

در این دوره

  • 00:58
  • Text reading

قابلیت های ناکافی

درک استراتژی

  • 00:58
  • Text reading

استراتژی اشتباه

تغییرات بازار

اجرای ضعیف کار

ضعیف اجرا کردن

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading