اشتباهات مهلک فروشندگان

خلاصه دوره

محمد مهدی ربانی


اشتباهات مهلک فروشندگان

بخش اول

  • 00:58
  • Text reading

بخش دوم

  • 00:58
  • Text reading