اصول اساسی فروش با تدریس Jeff Bloomfield (مدت زمان : 1h 1m دقیقه)


اولویت با مشتری است

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

مقدمه

۲.۱. ذهن خریدار

  • 00:58
  • Text reading

درک فروش

قدرت راهکار شما

قدرت فرآیند شما

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی