اصول بازاریابی در چرخه عمر با تدریس John Jantsch (مدت زمان : 1h 2m)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

پیش از آن که با بازاریابی مبتنی بر چرخه عمر شروع کنید

درک تفکر مبتنی بر چرخه عمر

نتایج

  • 00:58
  • Text reading

روش ساعت شنی بازاریابی

طراحی ساعت شنی چرخه عمر محصولتان

مراحل و چرخه

ساختن ساعت شنی چرخه عمر محصول شما

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading