اصول فروش اجتماعی: استفاده از محتوا برای تحریک مخاطب با تدریس Donna Alexander (مدت زمان : 20m 33s)


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

ایجاد برند آنلاینی که خوب می فروشد

۱.۱. برند شما

  • 00:58
  • Text reading

نیازهای خریدارتان را درک کرده و هدف گیری کنید

خودتان را با محتوا درگیر کنید

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading