اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا

خلاصه دوره

اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا

Lisa Earle McLeod

زمان دوره : 1h 28m

اصول طلایی متقاعدسازی برای فروش

معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

مربی گری در فروش

نقش شما به عنوان یک کوچ فروش

نکات حیاتی در مربی گری فروش

در کنار فروشنده ها چطور رفتار کنید

سناریوهای معمول کوچینگ

خلاصه

قدم های بعدی

  • 00:58
  • Text reading