بازاریابی محتوا

خلاصه دوره

C.C. Chapman

زمان دوره : 56m 2s


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

تدوین اهداف و استراتژی محتوا

انتخاب ابزارها و پلتفرم های مناسب

نقش و مسئولیت تیم شما

استفاده از بهترین نمونه ها برای اجرای برنامه بازاریابی محتوا

اهمیت تصویر

  • 00:58
  • Text reading

ویدئو و صوت

  • 00:58
  • Text reading

خلاصه