بازاریابی محتوا: عکس ها

خلاصه دوره

C.C. Chapman

زمان دوره : 16m 35s


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از عکس در بازاریابی محتوا

عکاسی اختصاصی

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از تگ ها

  • 00:58
  • Text reading

عکس یا تصویر؟

  • 00:58
  • Text reading