برای خود برند شخصی چشمگیر بسازید با تدریس Lida Citroën (مدت زمان : 33m 24s )


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

برندسازی شخصی

خلق برند شما

 • 00:58
 • Text reading

ایجاد تاثیر

 • 00:58
 • Text reading

خلق برند خودتان

بازاریابی و جایگاه یابی برای برند شما

خلق یک استراتژی

 • 00:58
 • Text reading

رساندن اصالت

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading