تسلط بر بازاریابی

خلاصه دوره

راهکار هایی که در این دوره دریافت میکنید هرکز مانند نمونه های سطحی , معمولی و کلی بازاریابی که در کتاب های بازار موجود است , نیست بلکه همانند یک جلسه مشاوره با جزییات کامل است که همه جنبه های مرتبط با کسب و کارتان را برایتان توضیح میدهد و اگر درست اجرا شود میتواند هر کسی را در عرض چند ماه به سطحی خیلی بالاتر از رقیبانش برساند

محمد مهدی ربانی

زمان دوره : 60 روز

راهکار هایی که در این دوره دریافت میکنید هرکز مانند نمونه های سطحی , معمولی و کلی بازاریابی که در کتاب های بازار موجود است , نیست بلکه همانند یک جلسه مشاوره با جزییات کامل است که همه جنبه های مرتبط با کسب و کارتان را برایتان توضیح میدهد و اگر درست اجرا شود میتواند هر کسی را در عرض چند ماه به سطحی خیلی بالاتر از رقیبانش برساند

درس دوم

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس اول

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس سوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس چهارم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس پنجم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس ششم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس هفتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هشتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس نهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس دهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس یازدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس دوازدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سیزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس چهاردهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس پانزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس شانزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هفدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هیجدهم

M18-1-300

 • 00:58
 • Text reading

M18-2-300

 • 00:58
 • Text reading

M18-3-300

 • 00:58
 • Text reading

M18-4-300

 • 00:58
 • Text reading

M18-5-300

 • 00:58
 • Text reading

درس بیستم

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس نوزدهم

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و یکم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و دوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و سوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading