تعیین بودجه برای بازاریابی

خلاصه دوره

Luan Wise

زمان دوره : 23m 59s


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

بازاریابی به عنوان یک سرمایه گذاری

۲.۱. تعیین اهداف

 • 00:58
 • Text reading

شاخص های بازاریابی

بودجه بازاریابی

۳.۳. توازن رقابتی

 • 00:58
 • Text reading

۴.۳. درصد فروش

 • 00:58
 • Text reading

۵.۳. هدف و وظیفه

 • 00:58
 • Text reading

هزینه های بازاریابی

۲.۴. تبلیغات

 • 00:58
 • Text reading

۳.۴. تولید

 • 00:58
 • Text reading

۴.۴. محتوا

 • 00:58
 • Text reading

۵.۴. فناوری

 • 00:58
 • Text reading

سنجش

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading