تکنیک های مصاحبه با تدریس Barbara Bruno (مدت زمان : 1h 2m )


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

آماده سازی کارفرما

تعیین هدف مصاحبه

  • 00:58
  • Text reading

پرسش ها

مصاحبه ها

اقدامات آتی

در تماس باشید

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading