خدمات مشتریان: ایجاد ارزش برای مشتری با تدریس Jill Griffin (مدت زمان : 33m 14s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

چرا ارزش اهمیت دارد؟

آزمون «ارزشش را دارد» را بگذرانید

درست تفاوت قائل شوید

نتیجه گیری