خودشناسی و توسعه خودآگاهی با تدریس Gemma Leigh Roberts (مدت زمان : 1h)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک خویشتن

قدرت سایر دیدگاه ها

استراتژی های خودآگاهی

برنامه اقدام خودآگاهی

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading