خودشناسی و توسعه خودآگاهی

خلاصه دوره

Gemma Leigh Roberts


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک خویشتن

قدرت سایر دیدگاه ها

استراتژی های خودآگاهی

برنامه اقدام خودآگاهی

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading