در مذاکره فروش متخصص شوید

خلاصه دوره

Lisa Earle McLeod

زمان دوره : 1h 18m


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۱. چرا کنار آمدن جواب نمی دهد (و به جای آن چه باید کرد؟)

اصول اولیه مذاکره هوشمندانه

۳. مذاکراتی که به بن بست می رسد

نتیجه گیری

نتیجه گیری

  • 00:58
  • Text reading