دوره تسلط بر اهداف

خلاصه دوره

اگر از قبل آماده هستی که اجازه بدی زندگی ات متحول بشه، همین الان در این دوره ثبت نام کن و همسفر ما در یک مسیر ۴۰ روزه بشو و اگر شک داری که این برنامه مناسبت هست یا استاد دوره را نمی شناسی، فقط ۵ دقیقه وقت بگذار و ادامه توضیحات را بخوان، شاید این بزرگ ترین فرصتی باشد که امسال روبروی تو قرار گرفته است.

محمد مهدی ربانی

خودآگاهی یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت،خواسته ها، ترسها، رغبتها و تمایلات خود. این توانایی به ما كمك می كند تا تصویرواقع بینانه ای از خود داشته باشیم و حقوق و مسئولیتهایمان را بهتر بشناسیم. توانایی خودآگاهی را شاید بتوان زیربنایی ترین توانایی از سری دهگانه مهارتهای های زندگی به شمار آورد. رشد خود آگاهی به فرد كمك می كند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولاً پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است . توانایی خودآگاهی اجزایی دارد که عبارتند از: v آگاهی از نقاط قوت. v آگاهی از نقاط ضعف. v تصویر خود واقع بینانه. v آگاهی از حقوق و مسئولیتها. v توضیح ارزشها. v انگیزش برای شناخت. هریک از ما موفقیت هایی را در زندگی کسب کرده ایم که ناشی از تواناییها و استعدادهایمان است که آجرهای ساختمان اعتماد به نفس ما را تشکیل می دهد. اعتماد به نفس هم مانند خودپنداره و عزت نفس در تعاملات اجتماعی شکل می گیرد. کسب مهارت خودآگاهی، نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان ما دارد. اولین جزء خودآگاهی، شناخت ویژگیها و صفات خویش است. یک قسمت با اهمیت از نحوه نگریستن به خودمان عبارت است از: ارزیابی مثبت و منفی راجع به خودمان. این نحوه نگرش به خود، عزت نفس ما را می سازد. شکل گیری عزت نفس و خودپنداره در ما از دوران کودکی آغاز می شود. دومین جزء از خودآگاهی، شناخت تواناییها، استعدادها و پیشرفت هایمان است.یکی دیگر از اجزای خودآگاهی، تصویر واقع بینانه ای است که از خود داریم. پذیرفتن خود واقعی و همسو کردن آن با ایده آل، تصویری که ما دوست داریم و می خواهیم مانند او باشیم، نیازمند تمرین و کسب مهارت خودآگاهی است . جزء چهارم خودآگاهی، شناخت افکار، ارزشها و باورهایمان است. مجموعه افکار ما باورهای ما را می سازند و مجموعه ای از این باورها، ارزشهای ما را بوجود می آورند. در حقیقت افکار، باورها و ارزشهای ما چارچوب و ساختار ذهنی ما را تشکیل می دهد و ما بر اساس این چارچوب یا ساختارهای ذهنی، اطلاعات دریافتی از محیط پیرامون را پردازش می کنیم و بر مبنای آن به دنیا و محیط پیرامونمان نگاه می کنیم و در خصوص دیگران، خودمان و محیط اجتماعی خود رفتار و قضاوت می کنیم. آخرین جزء و مهمترین جزء خودآگاهی که رابطه تنگاتنگی با دیگر اجزای آن دارد، شناخت احساس رضایت و نارضایتی ما از خودمان، زندگی خود یا احساس تغییر است. شناخت اشتباهها، نقاط ضعف، نارضایتیها و شکستها، اولین قدم در جهت شناخت تغییر و اقدام در جهت رفع و اصلاح آن است .از آنجا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات، افکار و نگرشها، نوع برداشتها، طرز تلقی، باورها و میزان اعتماد به نفس و عزت نفس ماست، کسب مهارت خودآگاهی عامل مهمی در ارتباطات، موفقیتها و شکستهایمان به شمار می رود.

مقدمه

معرفی فصل اول

 • 00:58
 • Text reading

درس اول

درس دوم

درس سوم

فرمول توانمندی

 • 00:58
 • Text reading

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

بیداری قدرت درون

 • 00:58
 • Text reading

در هشتم

ارزش شناسی

 • 00:58
 • Text reading

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

آثار ارزش ها

 • 00:58
 • Text reading

درس دوازدهم

درس سیزدهم

تغییر شرایط

 • 00:58
 • Text reading

درس چهاردهم

درس پانزدهم

مقدمه فصل سوم

درس شانزدهم

مقصود از زندگی

 • 00:58
 • Text reading

درس هفدهم

درس هجدهم

هدف غایی نهایی

 • 00:58
 • Text reading

درس نوزدهم

معنای زندگی

 • 00:58
 • Text reading

درس بیستم

کشف علایق

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و یکم

رسالت زندگی

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و دوم

هدف گذاری

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و سوم

ترس ها و بهانه ها

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و چهارم

مسیر هدف گذاری

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و پنجم

جزوه درس چهارم

 • 00:58
 • Text reading

اهداف بلند مدت

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و ششم

درس بیست و هفتم

درس بیست و هشتم

درس بیست و نهم

درس سی ام

درس سی و یکم

درس سی و دوم

حالت های مغزی

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و سوم

درس سی و چهارم

تجسم خلاق

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و پنجم

NLP

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و ششم

درس سی و هفتم

درس سی و هشتم

چارچوب مدیتیشن

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و نهم

مدیتیشن

 • 00:58
 • Text reading

درس چهلم