فروش حرفه ای موفق

خلاصه دوره

Dean Karrel

زمان دوره : 45m 28s


نتیجه گیری

جمع بندی

 • 00:58
 • Text reading

مدیریت قلمرو فعالیت

روانشناسی یک نماینده میدانی

چالش های دورکاری

 • 00:58
 • Text reading

پیشرفت و مشوق ها

 • 00:58
 • Text reading

مدیرتان و دفتر کارتان در منزل

شما و مدیرتان

 • 00:58
 • Text reading

نرم افزار CRM

 • 00:58
 • Text reading

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading