مبانی کارآفرینی با تدریس Whitney Johnson (مدت زمان : 2h 20m )


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

یافتن ایده بزرگتان

راه اندازی کسب و کار خودتان

۲.۲. تعیین قیمت ها

  • 00:58
  • Text reading

تیم سازی

بازاریابی کسب و کارتان

تعیین مقیاس کسب و کارتان

۵.۵. مدیریت تنش

  • 00:58
  • Text reading

تامین مالی رشد

نتیجه گیری