مدیریت در زمان های سخت با تدریس (مدت زمان : )


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

خودآگاهی در زمان های دشوار

استراتژی های برای حفظ تمرکز

استراتژی هایی برای نوآوری

استراتژی هایی برای توسعه یک تیم متعهد به کار

چگونه می توان هزینه ها را کاهش داد؟

پاسخ در زمان های دشوار

نتیجه گیری