مدیریت فرایند فروش موفق

خلاصه دوره

Jeff Bloomfield


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اهمیت یک فرآیند فروش

خلق یک فرآیند

جزییات فرآیند

فرآیند پیگیری

  • 00:58
  • Text reading

فرآیند آموزش

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading