مسری، نکات طلایی بازاریابی ویروسی

خلاصه دوره

Jonah Berger

زمان دوره : 1h 1m


محتوای مسری

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اعتبار اجتماعی

زنجیره ها و احساسات

عمومیت و ارزش کاربردی

خصوصی کردن عمومی!

  • 00:58
  • Text reading

داستان سازی و کاربرد این قدم ها در عمل

ساختن داستان

  • 00:58
  • Text reading