پیش بینی فروش

خلاصه دوره

Drew Boyd

زمان دوره : 45m 47s


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک پیش بینی فروش

آماده سازی برای پیش بینی فروش

استفاده از پیش بینی کمی

درک تسویه حساب

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از پیش بینی کیفی

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading