پیشنهاد رد نشدنی

خلاصه دوره

محمد مهدی ربانی

زمان دوره : 90 روز


فروش با کمک قدرت جادویی NLP

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading

استفاده از NLP در ارتباطات

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading

پیشنهاد رد نشدنی شما چیست

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

پیشنهاد رد نشدنی در عمل

قسمت اول

 • 00:58
 • Text reading

قسمت دوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت سوم

 • 00:58
 • Text reading

قسمت چهارم

 • 00:58
 • Text reading