چگونه اعتمادزایی کنیم؟ اعتماد پایه پیروزی

خلاصه دوره

Brenda Bailey-Hughes

زمان دوره : 1h


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

شناخت اعتماد

اعتماد چیست؟

  • 00:58
  • Text reading

سه چرخه اعتماد

اعتماد در کار

بازسازی اعتماد

  • 00:58
  • Text reading

عذرخواهی

  • 00:58
  • Text reading