چگونه افراد متخصص فنی را مدیریت کنیم؟ با تدریس Sara Canaday (مدت زمان : 16m 46s)


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

کسی که بر او مدیریت می کنید را بشناسید

پشتیبانی کنید

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading