چگونه در کارمان مثبت باشیم؟

خلاصه دوره

Brenda Bailey-Hughes

زمان دوره : 34m 17s


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک مثبت اندیشی

مثبت اندیشی خود را افزایش دهید

غلبه بر شرایط سخت

نتیجه گیری

طرح اقدام عملی

  • 00:58
  • Text reading