چگونه لیست کارهای روزانه مان را اولویت بندی کنیم؟

خلاصه دوره

Suzanna Kaye

زمان دوره : 42m 19s


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

استفاده از انواع فهرست های کاغذی پنج گزینه برتر

استفاده از فهرست پنج اپلیکیشن برتر

همکاری با هر کسی

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

مرور مفاهیم

  • 00:58
  • Text reading