چگونه متمرکز باشیم؟

خلاصه دوره

Dave Crenshaw

زمان دوره : 56m 3s


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۱. مدیریت تمرکز چیست؟

2. فضای دیجیتال شما

۳. فضای فیزیکی شما

۴. ذهن شما

۵. وقت شما

۶. روابط شما

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading