چگونه مقاوم باشیم و کم نیاوریم؟

خلاصه دوره

Tatiana Kolovou

زمان دوره : 41m 25s


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

مقاومت چیست

مقاومت چیست

 • 00:58
 • Text reading

یادگیری برای افزایش آستانه مقاومت شما

تمرین پرسیدن

 • 00:58
 • Text reading

یادگیری جدید

 • 00:58
 • Text reading

یادگیری مقاومت داشتن و دوام آوردن

پنج تکنیک تفکر

 • 00:58
 • Text reading

رهایش کنید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری