چگونه کارکنان با سنین مختلف را مدیریت کنیم؟ با تدریس Roberta Matuson (مدت زمان : 56m 2s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

نیروی کار چندنسلی

نسل زد -

  • 00:58
  • Text reading

مدیریت کارمندان از نسل های مختلف

تبدیل تفاوت های بین نسلی به فرصت در محیط کار

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading