گوش دادن موثر برای موفقیت

خلاصه دوره

Brenda Bailey-Hughes / Tatiana Kolovou

زمان دوره : 1h 8m


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی مهارت گوش دادن

درک تصویر بزرگ

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی محتوا

 • 00:58
 • Text reading

سرنخ های ظریف

 • 00:58
 • Text reading

همدردی کردن

 • 00:58
 • Text reading

چالش های گوش دادن

سر و صدا ها

 • 00:58
 • Text reading

پاسخ نادرست

 • 00:58
 • Text reading

رفتارهای گوش دادن موثر

سکوت

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

هدفگذاری

 • 00:58
 • Text reading