24 تکنیک نهایی سازی فروش با تدریس برایان تریسی (مدت زمان : )


24 تکنیک نهایی سازی فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

بخش ششم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هفتم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هشتم

 • 00:58
 • Text reading