سخنرانی TED
سخنرانی TED
معمای تجربه و حافظه
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
مدارس باعث مرگ خلاقيت می شوند
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
چطور با استرس دوست بشیم
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
راز شاد زیستن از زبان دن گیلبرت
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
برنه بران: قدرت آسیب پذیری
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
پیدایش گوگل
سخنرانی TED
سطح دوره:
1
درس
1
فایل