محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
اصول بیزینس کوچینگ
محمدمهدی ربانی
1
درس
5
فایل

محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تربیت کوچ کسب و کار
محمد مهدی ربانی
16
درس
136
فایل

40,000,000 تومان
رم چاران
رم چاران
کوچینگ و مربیگری
رم چاران
4
درس
7
فایل

32,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
همایش رشد کسب و کار
محمدمهدی ربانی
1
درس
14
فایل

750,000 تومان
جنی بلیک
جنی بلیک
کوچینگ نیروهای جدید
جنی بلیک
4
درس
11
فایل

59,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
کماندو
محمدمهدی ربانی
6
درس
72
فایل

5,000,000 تومان
جان اولمن
جان اولمن
کوچینگ اجرایی
جان اولمن
7
درس
21
فایل

79,000 تومان