باب پراکتور

باب پراکتور نویسنده کتاب های انگیزشی و موفقیت فردی است همچنین او در همین زمینه دوره ها و سمینارها فوق العاده ای را نیز برگزار کرده است. او بیش از 55 سال است که در زمینه عوامل مؤثر بر موفقیت تحقیق میکند. کتاب های باب پراکتور از مرز صدها کشور رد شده و به دست میلیون ها نفر رسیده است. باب پراکتور به میلیون ها نفر کمک کرده است تا بتوانند به طور کلی در زندگی خود فردی بهتر و مؤثر تر باشند.

باب پراکتور اعتقاد دارد که همه افراد میتوانند زندگی پر شکوه و تجملی داشته باشند او میگوید درباره پول هیچ فلسفه ای نیست و او همچنان سعی میکند تا مردم از نظر اخلاقی و اجتماعی نیز فرد بهتری باشند و تنها به فکر منافع مالی نباشند زیرا این طرز فکر که فقط ثروت مهم است نه تنها به ما کمکی نمی کند تا فرد بهتری باشیم بلکه جامعه را نیز به نابودی میکشاند.

باب پراکتور میگوید که اگر کسی بتواند صادقانه به مردم کمک کند و تمرکزش را بر روی کمک به مردم بگذارد ثروت به دنبال او خواهد آمد و دیگر نیازی نیست که در مورد پول نگران باشد.

باب پراکتور
باب پراکتور
6 دقیقه تا موفقیت
باب پراکتور
سطح دوره:
311
درس
311
فایل

330,000 تومان