علیرضا شیری

طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST
فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه کمبریج
تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
مدیر خانه توانگری

استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
همایش رشد غیر منتظره فروش
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
سطح دوره: مبتدی
1
درس
6
فایل

190,000 تومان
علیرضا شیری
علیرضا شیری
توانگرشو 1 | قوانین زندگی توانگرانه
علیرضا شیری
سطح دوره:
19
درس
31
فایل

200,000 تومان
علیرضا شیری
علیرضا شیری
توانگرشو 2 | هدفگذاری توانگرانه
علیرضا شیری
سطح دوره:
10
درس
16
فایل

200,000 تومان
علیرضا شیری
علیرضا شیری
توانگرشو 3 | تحقق اهداف توانگرانه
علیرضا شیری
سطح دوره:
14
درس
35
فایل

200,000 تومان