علیرضا شیری

طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST
فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه کمبریج
تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
مدیر خانه توانگری

استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
همایش رشد غیر منتظره فروش
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
1
درس
9
فایل

190,000 تومان
محمدمهدی ربانی , علی شاه حسینی , سهیل رضایی , علیرضا شیری
محمدمهدی ربانی , علی شاه حسینی , سهیل رضایی , علیرضا شیری
همایش برنامه‌ریزی زندگی
محمدمهدی ربانی , علی شاه حسینی , سهیل رضایی , علیرضا شیری
3
درس
25
فایل

590,000 تومان