سخنرانان کنفرانس نوابغ دیجیتال

دکترعلی اکبر جلالی، حمید سپید نام، رسول صیقلی، ماهان تیموری، مازیار فقیهی، حمید رضا محمودی، بهزاد حسین عباسی، محمد مهدی ربانی، بهزاد پژومند راد