پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied (از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA (از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطبترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راهانـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میالد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
1
درس
10
فایل

59,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
5
درس
10
فایل

140,000 تومان
 پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
5
درس
9
فایل

99,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
1
درس
7
فایل

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
کنترلِ کنترل (مدیریت خشم خود و دیگران)
پیام بهرام پور
سطح دوره:
8
درس
24
فایل

290,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
شهامت
پیام بهرام پور
سطح دوره:
7
درس
28
فایل

1,273,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
فن بیان در فروشندگی و مشتری مداری
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
5
درس
22
فایل

140,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
4
درس
20
فایل

69,000 تومان
مجید عابدی، پیام بهرام پور
مجید عابدی، پیام بهرام پور
شناخت رسالت فردی
مجید عابدی، پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
1
درس
6
فایل

200,000 تومان
%26
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
سبک زندگی حرفه‌ای
پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
1
درس
8
فایل

390,000 تومان
290,000 تومان