پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
پیام بهرام پور
1
درس
7
فایل

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
شهامت
پیام بهرام پور
4
درس
75
فایل

1,273,000 تومان
مجید عابدی، پیام بهرام پور
مجید عابدی، پیام بهرام پور
شناخت رسالت فردی
مجید عابدی، پیام بهرام پور
1
درس
6
فایل

200,000 تومان
%26
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
سبک زندگی حرفه‌ای
پیام بهرام پور
1
درس
9
فایل

390,000 تومان
290,000 تومان
%10
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
طرز فکر
پیام بهرام پور
6
درس
45
فایل

600,000 تومان
540,000 تومان
پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
اسلایدسازی فوق حرفه‌ای
پیام بهرام پور
8
درس
61
فایل

590,000 تومان